REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LEŚNICZÓWKI PRZYŁĘSKO SP. Z O.O.

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.przylesko.pl, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Leśniczówkę Przyłęsko Sp. z o.o., z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Owczej 22, zarejestrowaną w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Zielonej Górze, pod numerem: 0000230050, zwaną dalej Leśniczówką Przyłęsko/Firmą.
 2. Leśniczówka Przyłęsko, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych.
 3. Leśniczówka Przyłęsko nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
 1. podmiotom współpracującym z Leśniczówką Przyłęsko w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
 2. w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 2. Zadaniem Serwisu jest prezentacja materiałów i informacji o działalności oraz bieżących wydarzeniach organizowanych przez Leśniczówkę Przyłęsko. Z serwisu dowiesz się o ofercie, nadchodzących wydarzeniach, warunkach rezerwacji imprez i pobytów indywidualnych w Leśniczówce Przyłęsko. Zadaniem serwisu jest również udzielenie informacji o danych kontaktowych do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Firmy.
 3. Serwis może umożliwiać ponadto:
  • zapisanie do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;

Newsletter

 1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy.
 2. Każdy korzystający z usługi newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
 3. Zapisanie się na usługę korzystania z newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Leśniczówki Przyłęsko poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie kliknięcie przycisku potwierdzenia i akceptacji linku aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.
 1. W przypadku braku zaakceptowania linku aktywacyjnego przez Użytkownika, newsletter nie będzie wysyłany.
 2. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie imienia Użytkownika oraz adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.
 3. Zapisując się do usługi Newslettera Użytkownik udziela zgody na otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz używania wybranych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne przez Administratora serwisu.
 4. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linku umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach newslettera. Możliwe jest także wypisanie się z usługi poprzez kontakt z przedstawicielami Leśniczówki Przyłęsko, pod adresem: przylesko@przylesko.pl.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Leśniczówka Przyłęsko Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Owcza 22, 66-400 Gorzów Wlkp. 
 3. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do potrzeb i preferencji każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość/unikalny numer.
 4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
  2. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 7. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookiem, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Ponadto Leśniczówka Przyłęsko informuje, że Serwis może zawierać odnośniki/linki do innych stron www. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Pozostałe informacje

 1. Prawa do wszelkich publikacji oraz zdjęć oznaczonych jako własność Leśniczówki Przyłęsko, umieszczonych w Serwisie przysługują Firmie i ich użycie bez zgody Firmy jest zabronione.
 2. Znak graficzny Leśniczówki Przyłęsko jest chroniony prawem znaków towarowych.
 3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować pod adres e-mail: przylesko@przylesko.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.
 4. Leśniczówka Przyłęsko nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leśniczówka Przyłęsko Sp. z o.o., z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Owczej 22.
 2. Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przewarzane będą w celu prezentacji materiałów i informacji o działalności oraz bieżących wydarzeniach organizowanych przez Administratora, a także przesyłania Państwu informacji o działaniach Administratora i zachęcania do skorzystania z jego usług. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO .
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być tez przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osobę trzecią w sytuacji konieczności prowadzenia komunikacji z użytkownikiem, zapewnienia bezpieczeństwa Serwisowi, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji danych dla spełnienia wymogu rozliczalności, dochodzenia i obrony roszczeń i ochrona przed tymi roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Administrator co do zasady nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie Użytkownika. Dostęp do danych Użytkownika mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania serwisów Administratora.
 6. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. W przypadku danych zbieranych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą dane są przetwarzane przez Administratora do czasu odwołania zgody – nie więcej jednak niż 6 lata od jej udzielenia. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane na czas niezbędny do realizacji przedmiotowego interesu – nie dłużej jednak niż przez okres lat 6. Okres ten jest uzasadniony koniecznością odtworzenie treści danych w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Może Pani/Pan żądać przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .
 10. Pan/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora
 12. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym przylesko@przylesko.pl, telefonicznie pod numerem + 48 601383574 lub pisząc na adres siedziby Firmy.